27. 3. 2015

Do roku 2017 chce postavit v Havířově-Dolní Suché svou novou továrnu na kompletaci a sterilizaci zdravotnických setů švédská společnost Mölnlycke Health Care ProcedurePak, práci by zde mohlo najít až 690 lidí. Provoz s nebezpečným Ethylenoxidem přináší Havířovu i jistá rizika. Oblast Havířova s nezaměstnaností kolem 12 % však každé pracovní místo jistě potřebuje. Co se přesně v nové továrně bude dělat, zjišťovali havířovští Zelení a Piráti.

  • 15. 12. 2014 Zastupitelstvo Havířova schvaluje záměr prodeje pozemku Mölnlycke v Dolní Suché
  • 26. 1. 2015 Zastupitelstvo Havířova schvaluje prodej pozemku společnosti Mölnlycke v Dolní Suché

Mölnlycke Health Care ProcedurePak (zkráceně Mölnlycke)  působí již od roku 2002 v Karviné, jedná se o švédskou firmu sídlící ve Göteborgu, která je jedním z předních výrobců chirurgických prostředků pro jednorázové použití a na ošetření zranění. Má přes 7500 zaměstnanců ve více než 30 zemích. Investor nejprve zvažoval rozšíření stávajícího provozu v Karviné, který se blíží své výrobní kapacitě. V Karviné však hrozí riziko rozšířením těžby OKD v okolí průmyslové zóny Nové Pole a tak investorovi se jako bezpečnější útočiště jevila Dolní Suchá v Havířově, konktrétně prostor brownfieldu bývalého dolu Dukla.

Mölnlycke v Dolní Suché

Mölnlycke: Jaká konkrétní rizika použitý etylenoxid přináší
H220: Extrémně hořlavý plyn.
H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H350: Může vyvolat rakovinu.
H340: Může vyvolat genetické poškození.
H330: Při vdechování může způsobit smrt.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H315: Dráždí kůži.
Jaká má plyn rizika? Vzhledem k charakteru záměru se jedná především o havarijní únik etylenoxidu, požár a únik závadných látek do prostředí. Etylenoxid je podle klasifikace výbušný a extrémně hořlavý. Jeho koncentrace se tak musí neustále kontrolovat. Veškeré vody z případných úniků ze zařízení ve sterilizačním provozu se považují za
kontaminované a musí být odvezeny k ekologické likvidaci specializovanou firmou s licencí na likvidaci nebezpečných odpadů.
Z hlediska nekarcinogenního působení etylenoxidu je relevantní hodnotou referenční koncentrace pro chronickou expozici ve výši 30 μg/m3. Z publikované hodnoty jednotkového rizika (Inhalation Unit Risk) etylenoxidu ve výši 0,088 ng/m3 lze odvodit screeningovou
hodnotu, při které lze vyloučit nepřijatelné zdravotní riziko. Tato referenční hodnota činí 11,4 ng/m3. Jedná se o teoretickou úroveň koncentrace, při jejímž dodržení bude zdravotní riziko nižší, než 1.10-6, tzn. počet vyvolaných nádorových onemocnění bude menší, než 1 případ na 1 milion obyvatel (obvykle používaná hranice akceptovatelného rizika). Tato hodnota je o cca 3 řády menší, než referenční koncentrace stanovená pro chronickou expozici, a je tedy pro hodnocení zdravotních dopadů etylenoxidu v ovzduší rozhodující. S ohledem na stávající zástavbu a možný počet exponovaných obyvatel se expozice obyvatel oxidu dusičitému posuzovaným záměrem nezmění tak, aby tato změna byla metodikami hodnocení zdravotních rizik postižitelná resp. je zahrnuta skryta pod vlivem PM10 resp. PM2,5.

V plánované lokalitě dojde k vybudování automatizovaných skladovacích hal pro vstupní komponenty zdravotnických setů, čistých prostorů pro kompletaci zdravotnických setů, jejich balení a následnou sterilizaci hotových výrobků etylenoxidem. Součástí budov mají být kanceláře, laboratoře, prostory skladů, přístřešky pro odpady a další zázemí.

Nový závod má postupně zaměstnat 690 lidí, z toho 110 v administrativě a dalších 580 zaměstnanců v 3směnném provozu. Celý areál bude ve vzdálenosti cca 5 km od centra Havířova, na katastru Dolní Suché, u silnice třetí třídy na ulici Orlovská (trasa Dolní Suchá-Orlová). V nejbližším okolí nemají být žádné obývané budovy.

Celý proces sterilizace bude podle firmy prováděn jako „komplex technologického řešení se zajištěním bezpečnosti a kontrolován automatickým systémem řízení“. Sterilizace etylenoxidem se využívá pro sterilizaci termolabilních materiálů, jako jsou plasty, guma, papír, porézní materiály. Etylenoxid je prudký protoplazmatický jed, leptá kůži a sliznice, je podmíněně mutagenní a karcinogenní. Pro sterilizaci je plánováno využití tzv. Nplynu – čistého 99,9% etylenoxidu pod ochrannou vrstvou dusíku.

Po realizaci záměru bude v závodě skladováno maximální množství 4 680 kg etylenoxidu (ETO). Tato látka může způsobovat rakovinu a genetické poruchy. Nadměrné vystavení působení ethylenoxidu může ovlivnit mozek, oči, játra, plíce, periferní nervy, pokožku a hrdlo. Hodnocení karcinogenity podle je tzv. IARC 1 – karcinogenní pro lidi.

Výrobní kapacita záměru – Provoz

Max. množství skladovaného Etylenoxidu 4,68 tun
Spotřeba etylenoxidu v provozu 262,8 tun/rok
Počet pracovních dnů v roce 350
Provoz zařízení 8 760 hodin/rok

Do továrny budou dodávány tlakové sudy se sterilizačním plynem o objemu 360 g plynu. Celkem zde tak budou skladovány sudy o objemu až 4,6 tun plynu. Sudy budou dováženy nákladními auty nebo kamiony. Předpokládá se, že trasu do továrny absolvuje přibližně 30-40 kamionů a jiných vozidel denně, čímž dojde ke zvýšení intenzity nákladní dopravy asi o 16 %. Výstavba by měla probíhat v letech 2015-2017. Celkem by továrna měla dokázat sterilovat až 20.000 tun materiálu ročně a spotřebovat při tom 262 800 kg/rok etylenoxidu a asi 1 700 000 kubických metrů dusíku ročně. Z emitovaných látek mají z hlediska kvality ovzduší v lokalitě význam hlavně suspendované částice a NOx. Z hlediska toxikologického potenciálu je nutno zaměřit pozornost zejména na emise etylenoxidu. Období provozu bude spojeno s emisemi z bodových stacionárních technologických zdrojů a automobilovými emisemi v důsledku přepravy vstupů a výstupních výrobků.

Ethylenoxid (oxiran, epoxyethan) je velmi toxická, karcinogenní a mutagenní látka. Způsobuje podráždění nosu a dýchacích cest a může vést k bolesti hlavy, zvracení, únavě atd. Chronická působení vyvolává poškození mozku, snižuje citlivost prstů, narušuje koordinace pohybů, způsobuje poškození jater a ledvin.

Vzniká jako meziprodukt při výrobě nemrznoucích směsí, lepidel, rozpouštědel, léčiv, plastů a textilu. Ve směsi s plynným dusíkem nebo oxidem uhličitým se užívá ke sterilizaci potravin nebo lékařského vybavení (nástroje, obvazy atd.). Používá se také jako součást paliva v raketách. Při hydrolýze ethylenoxidu vodou nebo zředěnou kyselinou sírovou vzniká ethylenglykol.

Účinky na zdraví lidí a zvířat: Ethylenoxid je toxický pro savce, hmyz i pro rostliny. Pokud dojde k velkým únikům této látky do životního prostředí, způsobují výrazné škody v postiženém okolí. Dá se předpokládat, že větší úniky do vody mohou způsobit významné škody na místní rybí populaci. Tato látka může způsobovat rakovinu a genetické poruchy. Nadměrné vystavení působení ethylenoxidu může ovlivnit mozek, oči, játra, plíce, periferní nervy, pokožku a hrdlo. Hodnocení karcinogenity podle IARC 1 – karcinogenní pro lidi

 Výskyt v životním prostředí

Ethylenoxid se do ovzduší dostává hlavně během jeho chemické výroby a dalších průmyslových výrob. Také jeho používání je zdrojem úniků ethylenoxidu do životního prostředí.  Nepředpokládá se jeho bioakumulace v životním prostředí. Jeho odstraňování z ovzduší a z povrchové vody je poměrně pomalé a pomalá je i jeho aerobní biodegradace.  Jako těkavá organická látka se podílí na reakcích s ostatními znečišťujícími látkami v ovzduší a přispívá tak ke vzniku přízemního ozonu, který může způsobit škody na plodinách a materiálech stejně jako může potenciálně ohrozit lidské zdraví. Další názvy: dimethylenoxid, oxiran, 1,2-epoxyethan, epoxyethan, ethenoxid, oxacyklopropan, oxan, oxidoethan, amprolen, anprolin.

 Limity pro ovzduší

Obecný emisní limit pro ethylenoxid společně s 1,2-dibromethanem, 1,3-butadienem, akrylonitrylem (vinylkyanid), benzenem, epichlorhydrinem (1-chlor-2,3 epoxy propan), hydrazinem, propylenoxidem (2-methyloxiran) a vinylchloridem (vyjádřené jako celkový organický uhlík, viz Příloha č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.): Při hmotnostním toku emisí všech těchto znečišťujících látek vyšším než 50 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 5 mg/m3 těchto znečišťujících látek v odpadním plynu.

V současnosti (před vybudováním záměru) překračuje zdravotní riziko NO2 (zejména při zhoršených rozptylových podmínkách, které jsou v dané lokalitě poměrně časté). V posuzované lokalitě je zvýšené zdravotní riziko trvale bydlících obyvatel dáno stávajícím, několik let trvajícím, překračováním krátkodobých i ročních koncentrací. Posuzovaný záměr k tomuto riziku nepřispívá, resp. přispívá zcela zanedbatelně. Z hlediska imisních příspěvků působených záměrem bude relativně (ve srovnání s ostatními hodnocenými látkami) nejvýznamnější etylenoxid. Nejvyšší průměrný roční imisní příspěvek etylenoxidu, který lze očekávat v okolí jižní hranice areálu posuzovaného závodu, se může pohybovat ve výši až okolo 0,15 μg/m3. Jedná se o cca 1/3 vyšší koncentraci, než jaká je výše uvedená odvozená screeningová referenční koncentrace na hranici akceptovatelného karcinogenního rizika. Protože však maxima imisních příspěvků překračující tuto hodnotu mohou nastat pouze v těsné blízkosti zdroje u jižní hranice posuzovaného areálu, tzn. mimo obydlené oblasti, lze karcinogenní riziko spojené s emisemi etylenoxidu vyloučit