16. 1. 2017

Na začátku ledna SZ Havířov adresovala městu dotazy k situaci s břehy řeky Lučiny v souvislosti s probíhající výstavbou na území meandrů. Na situaci u řeky Lučiny reagovala mj. i Česká televize. Otevřený dopis adresovala Strana zelených Havířov na začátku roku vedení města, jelikož stavbu v těsné blízkosti meandrů a mokřadů považuje za špatný nápad. Ohrožuje to kus unikátní a zachovalé přírody v Havířově a také investici samotnou. Vzhledem k charakteru ochrany přirozeně meandrující řeky je nevhodné, aby kvůli výstavbě a udržení cyklostezky byl regulován tok a břeh Lučiny. V budoucích letech totiž hrozí, že uměle regulované koryto by se vrátilo do své původní trajektorie a plánovanou cyklostezku by navíc zalila voda.

Meandr byl aktivní již před stavbou a nyní se jeho eroze viditelně zrychlila. Chceme, aby město nechalo provést odborný posudek, který by pochyby vyvrátil a především poskytl i do budoucna záruky, že k dalšímu sesuvu a tedy znehodnocení celé investice nedojde. Podle vedení města je však jiná varianta realizace cyklostezky nepřicházela v úvahu.cyklostezka_20170116

Samo město se zavázalo, že trasy cyklostezek přizpůsobí přirozeným řečištím vodních toků a bude vést  tak, aby nebyly ohrožovány boční erozí řek (platí zejména pro Lučinu v celém jejím úseku) a dále vést trasy cyklostezek podél, popřípadě přímo ve stávajících pěšinách vedoucích kolem vodních toků tak, aby byl respektován dochovaný krajinný ráz.

V souvislosti s výstavbou cyklostezky vydal Magistrát města Havířova pro potřebu stavebního povolení koordinované stanovisko, jehož součástí je závazné stanovisko podle zákona 114/1992 Sb. k zásahu do významného krajinného prvku údolní niva Lučiny. Tímto stanoviskem byly mj. stanoveny i podmínky, podle kterých se při výstavbě cyklostezky musí postupovat.

Podle vyjádření inspekce životního prostředí z ledna 2017 nebylo zjištěno, zda k sesuvu došlo z přirozených příčin, z důvodu stavby cyklostezky nebo nefunkčnosti propustku či jiných příčin, Inspekce však nepovažuje zjišťování příčiny tohoto sesuvu za účelné, neboť přírodní park Meandry Lučiny byla zřízena mj. právě za účelem ochrany meandrujícího koryta Lučiny, přičemž meandry vznikají právě vymíláním břehů vodního toku boční erozí, která je zcela přirozeně spojena se sesuvy vnějších břehů meandrů. Otázkou tak zůstává, zda je taková lokalita vhodná pro cyklodopravu a výstavbu cyklostezky.

Na další informace se podívejte v reportáži České televize z 16. 1. 2017.